Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Vragen over integriteit burgemeester Lansingerland

woensdag 11 september 2013 - Update 15/10*** In een interview met De Heraut geeft de burgemeester van Lansingerland een dubieuze draai aan het Bleizo-rapport. De gemeente is niets te verwijten, zo lijkt het. Zullen we dan eens naar de burgemeester zelf kijken? Vragen uit de community, waarvoor politici zijn uitgenodigd om ze mee in te dienen. Update: de vragen zijn beantwoord.

Er is genoeg online te vinden over de pogingen om het dualisme in de gemeentepolitiek te verbeteren. De instelling van gemeentelijke Rekenkamers hoorde daarbij. Laten we gewoon Wikipedia citeren: "Landelijke invoering volgde vanaf maart 2002 in het kader van het dualisme, waarmee de ontstane verweving tussen gemeenteraad en gemeentebestuur teruggebracht diende te worden. Essentie van het gemeentelijk dualisme is dat het college van B & W bestuurt, en dat de raad controleert en kaders stelt. Een belangrijk instrument voor de controletaak van de raad werd de gemeentelijke rekenkamer."

Tot zover de theorie, 3B-krant maakt helder wat de praktijk is: "College en PvdA oneens met Rekenkamer". Daarmee overigens citerend uit de wekelijkse nieuwsbrief van de PvdA en de in het Bleizo-rapport opgenomen collegereactie.

De burgemeester van Lansingerland heeft zich door zijn, door de Commissaris des Konings afgekeurde, "wethouders"-rol in Bleizo in een lastige positie gemanoeuvreerd. In De Heraut staat een vervelend zinnetje waarvan we eens moeten navragen of dat door de burgemeester zo is geuit: "Mogen burgers van de overheid verwachten dat zij risico's uitbant?" Uit de context neem ik aan dat dat zo gezegd is. Een miskenning van de inhoud van het Rekenkamer-rapport dat kort en goed concludeert dat de gemeente in gebreke is gebleven bij het in kaart brengen van risico's en het informeren van de gemeenteraad daarover. De Burgemeester, benoemd namens de Koningin (en nu ten dienste van de Koning), dient juist afstand te bewaren om instituties als de Rekenkamer te beschermen tegen onterechte aantijgingen, en college en raad te wijzen op de inhoud van Rekenkamer-rapporten.

Hij zegt ook: "Er moet verplicht gebouwd worden, dus wordt grond aangekocht en voor het groeiend aantal inwoners moet ook werkgelegenheid gecreŽerd worden. Daar paste Bleizo prima in volgens de burgemeester." Zeker, er was een Vinex-opgave, maar die was gebaseerd op eigen plannen van de voormalige 3B-gemeenten en overeenkomsten in de Stadsregio Rotterdam. Waar de 3B-gemeenten (en Lansingerland) door de tijd heen flinke woningbouwplannen aan toevoegden, en ook bij tijd en wijle veranderingen in aanbrachten. De Burgemeester gaat verder: "Berekeningen lieten zien dat met de ontwikkeling van het Factory Outlet Center zo'n 250 extra arbeidsplaatsen beschikbaar zouden komen en dat het ook een steun in de rug zou zijn voor de ontwikkeling van een NS station Bleizo." Dat station Bleizo is altijd een sprookje geweest, waarbij NS steeds de boot afhield. En het Rekenkamer-rapport gaat er nou net over dat de berekeningen onvolledig waren. Plus dat tegenover de eventuele positieve resultaten ook risico's stonden, die onvoldoende waren onderzocht, onderkend, of verteld aan de gemeenteraad.

De vraag of zo iemand deze vakportefeuille kan blijven vervullen kan langzaamaan worden uitgebreid met de vraag of deze man burgemeester kan blijven.

Maar eerst heb ik andere vragen, en voor de gelegenheid heb ik eens gepeild bij oud-politici, zittende politici, en toekomstige politici wie er mee zou willen indienen, met naam. Dat is natuurlijk een beetje eng voor die mensen. Zo maar met je naam erbij een beetje kritisch zitten wezen richting Burgemeester en Wethouders! Voor je het weet komt de vuilophaal niet meer langs, of valt de lantaarnpaal voor je huis uit.

Onderstaande vragen zijn verstuurd naar het college.

=================


Geacht college,

Vorige week bracht TV Rijnmond het bericht dat in Lansingerland de lasten gaan stijgen.

Op dezelfde dag kregen we het Rekenkamer-rapport over Bleizo. Daarover is in december 2012 een analyse verschenen op mijn blog.

Als twee dingen uit Bleizo blijken is dat de roekeloosheid, en de verwevenheid van bestuurders in netwerken. Waardoor de schijn wordt gewekt dat hoe dan ook betrokken bestuurders er niet slechter van worden, zelfs als de projecten ontploffen. De burger betaalt, niet de bestuurder.

Bij Bleizo valt de verwevenheid tussen de burgemeester, Greenport en Rabobank op. De burgemeester is de enige bestuurder met een vakportefeuille die, voor zover bekend, nog geen integriteitstoets kreeg.

Wij hebben de volgende vragen:

1. Band met Greenport. Toen in 2011 de eerste vragen over de integriteit van Lansingerlandse bestuurders op kwamen, is aan de griffie gevraagd of er in Lansingerland ook een belangenregister was. De griffie zou toen hebben laten weten dat er een register was, maar dat daarop alleen "aandelenbezit Greenport o.i.d" stond van de burgemeester. Later liet de gemeente weten dat dat register er helemaal nooit is geweest. Maar er is niet doorgevraagd op de Greenport-aandelen. Greenport is een samenwerkingsverband, en voor zover bekend zijn er geen aandelen van. Wel zijn er in de sector bedrijven met daarop lijkende namen, en het is van belang te weten waar bestuurders financiŽle belangen hebben.

De vraag: "Is de burgemeester op enige wijze betrokken of betrokken geweest bij Greenport of daaraan gelieerde ondernemingen of organisaties, zoals, maar niet uitsluitend beperkt tot, middels het bezit van aandelen, certificaten, opties en/of rechten op enige financiŽle vergoedingen voor deze betrokkenheid."

Aanvullend: "Heeft de burgemeester nog andere aandelen in bedrijven die actief zijn op het grondgebied van Lansingerland? Zo ja, welke?"

2. Band met Rabobank. Onze burgemeester werd op 18 september 2007 hier aangesteld. Volgens dit artikel "En daar gaat het laatste kroonjuweel" in Algemeen Dagblad van 24 januari 2008 is hij "in het diepste geheim" tot 23 januari 2008 betrokken geweest als adviseur (!) bij de verkoop van CAIW aan de Rabobank. Dat plan ontstond pas in juli 2007, blijkbaar in de slipstream van het vertrek van de toenmalige Westlandse wethouder naar Lansingerland: "Voor die tijd hadden we niet eens gedacht aan een verzelfstandiging." De verkoop kwam pas rond in juni 2008.

Uitroepteken hierboven toegevoegd, net als in onderstaande citaat. Volgens de details van de deal:
"De regeling zal daaruit als eerste de kosten die samenhangen met de verkoop betalen. Hieronder vallen onder meer advieskosten (!), regelingen voor het personeel, kosten van vervroegde aflossing van geldleningen en kosten van kadastrale registratie van de netwerken. Deze transactiekosten zijn geraamd op 6% ŗ 7% van de bruto-opbrengst."

De vraag a.: "Is de burgemeester voor zijn advieswerk betaald door de Rabobank of een werkmaatschappij van de Rabobank (of Bouwfonds, of een andere organisatie waar Rabobank mede-eigenaar van was, o.i.d.)?"

Aanvullend b.: "Hoeveel uren heeft de burgemeester besteed aan het advieswerk? Als Rabobank of een werkmaatschappij dat niet betaalde, wie betaalde dat dan? Heeft de burgemeester dagdelen 'vrij' genomen om het advieswerk te doen?"

Aanvullend c.: "Was de gemeente Lansingerland (college en/of raad) op de hoogte van dit advieswerk en de wijze van vergoeding, zo ja op welke wijze, zo nee waarom niet?"

Aanvullend d.: "Heeft de burgemeester vaker advieswerk gedaan voor bedrijven sinds hij in september 2007 is aangesteld? Met name Rabobank en werkmaatschappijen, TenneT of andere bedrijven uit de energiesector, bedrijven actief in de Greenport? Was dat betaald advieswerk? Hoeveel uren kostte dat advieswerk? Was de gemeente (college en/of raad) op de hoogte van dat werk en de eventuele betaling?"

Aanvullend e.: "Wat is de mening van het college over de verstrengeling tussen bedrijfsadvisering en de functie van de Burgemeester in de Stadsregio?"

3. In februari 2011 heeft de burgemeester een geheime berisping gegeven aan een raadslid. Berispingen kunnen raadsleden hinderen in hun functioneren "zonder last of ruggespraak".

De vraag: "Hoeveel geheime berispingen heeft de burgemeester sinds zijn aanstelling gegeven?"

Met vriendelijke groet,

Joost Smits
www.PolitiekActief.Net

de indiening van deze vragen wordt ondersteund door:
* Nieuwe Democraten Lansingerland
* dhr. Hans Ouwens
* dhr. Jos Thewessen
* dhr. Michel Los
* dhr. Eddy Neeleman (als burger)

Update 12/9: Een lezer vraagt "De medeondertekenaars zijn de mensen die een nieuwe partij willen oprichten. Worden we daar wijzer van?"

Mijn antwoord: aan vele oud-politici, zittende politici en toekomstige politici, en vertegenwoordigers van alle fracties is gevraagd of ze de vragen mee wilden indienen, en gevraagd om aanvullingen, wijzigingen, enz. Alle mensen die zeiden dat ze hun naam eronder wilden, staan er nu onder. Wat worden we daar wijzer van? We weten nu wie kritische vragen wil stellen.

Update 15/10***: De vragen zijn beantwoord door de gemeente. U kunt ze hier nalezen.

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier