Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

Hoorzitting HSL en andere bedreigingen

vrijdag 27 januari 2012 - Gisteren was de hoorzitting in de Tweede Kamer over de HSL. Of eigenlijk, het onderwerp was de business case van HSA, de exploitant. Die zichzelf in de problemen bracht, en nu vraagt om meer geld. Voorlopig gaan alle oplossingen ten koste van de omwonenden van de HSL: meer treinen dan ooit voorzien, terwijl de plannen al niet passen door de knullige uitvoering. Zonder nieuwe investeringen gaat het niet. Want de lijn is nog niet afgebouwd.

De PvdA heeft een verslag van de hoorzitting op hun site. Ze geven een lijstje van actieve fracties op dit terrein: "VVD, CDA, D66, Christen Unie en PvdA zetten zich al lang in om een oplossing te realiseren voor de geluidshinder in onze gemeente dus zij zijn al van de hoed en de rand op de hoogte." Let vooral op de beleefdheid de eigen naam op het eind te noemen. Zo werkt samenwerking het best!Ja, geluid en beeld zijn beroerd, dat lag aan de slechte videoverbinding, waar op Twitter dan ook flink over werd geklaagd

De hoorzitting ging vooral over geld. Het begon zelfs in het Engels. Andere exploitanten vlassen op toegang tot het HSL-spoor, er wordt afgegeven op de treinen van AnsaldoBreda, enz. Zie de artikelen in Metro, Trouw, Eindhovens Dagblad (met filmpje), Wereldomroep voor een samenvatting.

Aan het geluid besteden de media geen aandacht. Terwijl nu al helder is dat zonder investeringen in oplossingen dat spaak loopt. Tientallen treinen meer dan voorzien, overschrijdingen van 9-12 decibel ten opzichte van wat de woningen kunnen hebben, enz.. Het loopt spaak omdat ze boven 57 dB(A) woningen hadden moeten aanpassen, werd destijds gezegd, en de rechter heeft dat getoetst. Zie blz. 42 van het arrest van de Raad van State uit 1999. Goedkeuring van de Raad van State was nodig om aan de aanleg te beginnen. In die tijd rekende de Minister op de uitgave van 90.756 euro per woning om ze HSL-proof te maken.

De Minister deed tot nu toe allerlei toezeggingen over de afspraak van 57 dB(A), zoals in een brief aan de gemeente Lansingerland van 4 juni 2010, en een brief aan de Tweede Kamer van 9 juli 2010. Of hoor de minister in mijn eerdere filmpje op 3:30 op 8 december 2010.

Anders dan bij de hoorzitting gisteren is daar geen woord Frans bij: "ik respecteer de waarden van 57 dB(A), ook als daar geen wettelijke verplichting voor is."

Maar wat schrijft de minister in de laatste serie antwoorden op Kamervragen?

Zie vraag 15: "Overigens wil ik nogmaals benadrukken dat er geen voorgeschreven norm van 57 dB(A) bestaat. Een geluidbelasting van 57 dB(A) komt overeen met de voorkeurswaarde, zoals die ten tijde van het Tracébesluit gold. Van deze norm kan op basis van de huidige wetgeving worden afgeweken door het verlenen van een hogere waarde."

En vraag 32d: "Ik heb toegezegd dat ik de waarden uit het Tracébesluit respecteer met betrekking tot de eindsituatie. Echter, indien er aanvullende maatregelen nodig zijn om hieraan te kunnen voldoen, hoort daar wat mij betreft wel een doelmatigheidstoets bij. Als bijvoorbeeld blijkt dat de maatregelen deze doelmatigheidstoets niet doorstaan en de effecten op de geluidbelastingen beperkt zijn, kan dit er toe leiden dat de maatregelen uiteindelijk niet getroffen worden."

En in vraag 95: "In 2012 zullen de in Swung-1 voorgestelde wijzigingen van de Wet milieubeheer van kracht worden, zodat een nieuw wettelijk kader voor geluid langs rijkswegen en hoofdspoorwegen zal gelden." Vele lokale politici zagen in de wet Swung een redding. Zie bijv. deze oudere nieuwsbrief van de PvdA (ze noemden het de Wet Swing). De PvdA wees er toen op dat in de Memorie van Toelichting bij de Wet Swung zou komen te staan:

"Voor de HSL-Zuid is het tracébesluit bepalend voor de hoogte van de geluidproductieplafonds. Door de strenge geluidseisen die golden bij de aanleg van de HSL-Zuid zijn de geluidsbelastingen van woningen langs de HSL-Zuid laag en dus worden ook de plafonds daar laag. Het werkelijke gebruik van de HSL mag niet leiden tot overschrijding van deze geluidproductieplafonds. Als er wel een overschrijding dreigt, zijn extra geluidbeperkende maatregelen mogelijk noodzakelijk."

Onder Swung 1 wordt geregeld dat bijv. spoorlijnen die de "maximale grenswaarde" te boven gaan, kunnen worden gesaneerd. Het Rijk handhaaft die normen. Dat is 68dB, of 70 dB(A). Een stuk meer dan 57 dB(A).

Er zitten een hoop haken en ogen aan die hogere waarden, zeker als dat om duizenden woningen gaat. Toch eens even kijken naar die "doelmatigheidstoets" die de minister nu opeens noemt bij vraag 32d. Die verwijst naar deze Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder.

Dus: art. 3 lid 1: "Een geluidbeperkende maatregel als bedoeld in tabel 1 en tabel 2 van Bijlage 1 is financieel doelmatig, indien het aantal maatregelpunten van de geluidbeperkende maatregel niet hoger is dan het aantal reductiepunten behorende bij het cluster waar de maatregel voor bedoeld is."

Ze tellen reductiepunten via tabel 2. Maar daar gaat het al mis. Immers, het aantal reductiepunten dat te vergeven zijn bij het terugbrengen van het geluid tot 55 dB (ofwel 57 dB(A)) is precies 0. Een schermpje van 2 meter hoog en 1 meter lang is al 112 maatregelpunten.

Als je die "doelmatigheidstoets" gaat doen is er niet 90.756 euro per woning beschikbaar, maar 0,00 euro.

Die doelmatigheidsopmerking is dus in tegenspraak met de toezegging de 57 dB(A) te respecteren! Tot nu toe las ik dat als "we gaan niet hele dure oplossingen bouwen als het ook goedkoper kan", wat te billijken valt.

Hoe goedkoop kan het? Dhr. Wigbels van de Milieudienst Rijnmond zei gisteren dat al sinds 2010 een serie maatregelen bekend is op het ministerie die snel en relatief goedkoop kunnen worden uitgevoerd.

Aan het werk dus! Want eind dit jaar zal er opnieuw het jaargemiddelde van de HSL worden gepubliceerd, en dat zal veel hoger zijn dan vorig jaar. Wat aangeeft dat opnieuw de omwonenden getroffen worden door onrechtmatig veel herrie. Als dat in 2013 ook weer zo is, zal iedereen wel een beetje uitgemeten, uitvergaderd, en uitge-"pilot" zijn, en zal de rechter een oplossing forceren. Niet alleen omdat de geluidsnormen niet worden gehaald bij de geplande dienstregeling van 184 treinen per dag, maar ook omdat onze landsbestuur van plan is er meer dan 206 treinen overheen te jagen, terwijl feitelijk de spoorlijn nog niet is afgebouwd.

En dan voelen al die mensen die nu alleen praten over geld, concessie en exploitatie dat in hun portemonnee.

Categorie: NatioEuro

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier